CSR -odpowiedzialność społeczna biznesu, kodeks ETI Base Code, SMETA, SEDEX, BSCI, SWA McDonald's, audyt łańcucha dostaw

BSCI - standardyetycznePL

Przejdź do treści

Menu główne:

Kodeksy etyczne
Organizacja amfori posiada obecnie siedzibę w Brukseli i jest to organizacja non-profit. Utrzymuje się i prowadzi działalność ze składek uiszczanych przez jej członków. Istnieją dwa rodzaje członkowstwa w tej organizacji: członek regularny (regular member) oraz stowarzyszony (associate member).
amfori BSCI to standard etyczny opracowany pierwotnie przez sieci handlowe na rynku niemieckim. Obecnie podobnie jak inne standardy etyczne, stosowany jest na całym świecie do oceny etyczności postepowań firm występujących w łańcuchu dostaw. Wśród ponad 2.400 firm należących do organizacji amfori możemy odnaleźć miedzy innymi:

ALDI, AMEFA, ARLI, Berendsen, Charles Voegele, COOP, Deichmann, ESPRIT, G&P Toys, Jysk, KappAhl, LIDL, Metro Group, MIGROS, NCC, O'NEILL, OBI, Olsen, Peek&Cloppenburg, Otto Group, Praktiker, REWE, S. Oliver, Tom Tailor, ADEO.

Audyty są przeprowadzane przez organizacje zatwierdzone przez BSCI. Strony (zleceniający audyt i jego dostawca) uzgadniają między sobą która strona ponosi koszty audytu. Wyniki pierwszego audytu (tzw. INITIAL) warunkują termin w jakim przeprowadzony będzie kolejny audyt. W przypadku stwierdzenia wielu poważnych niezgodności konieczny jest tzw. FOLLOW UP audyt dla weryfikacji poprawności wykonania działań naprawczych i przeprowadzny jest on maksymalnie w terminie 12 miesięcy od dnia INITIAL AUDITu. Natomiast jeśli zakład spełnia wymagania standardu amfori BSCI to kolejny INITIAL AUDIT przeprowadzany jest za 3 lata.
Główne zasady standardu amfori BSCI:
  • respektowanie wolności zrzeszania się pracowników
  • zakaz stosowania praktyk dyskryminacyjnych
  • zakaz zatrudniania dzieci
  • respektowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie lokalnego prawa
  • respektowanie lokalnych limitów czasu pracy ale w żadnym wypadku nie przekraczanie 48 godzin pracy tygodniowo i maksymalnie 12 nadgodzin
  • zakaz stosowania przymusu pracy i nielegalnych praktyk dyscyplinarnych
  • stwarzanie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy
  • poszanowanie i ochrona środowiska naturalnego
  • posiadanie i wdrożenie zasad standardu etycznego amfori BSCI
Każdy z działów części B standardu BSCI może uzyskać następującą ocenę:
ilość punktów
ocena
iterpretacja
2
«Good»
brak odstepstw od wymagań standardu lub kilka drugorzędowych odstępstw ale przy założeniu że pracownicy i ich prawa są w pełni chronieni
1
«Improvements Needed»
nie spełnianie wymagań w poniżej 50% kryterium i brak uchybień w głównych kryteriach
0
«Non-compliant»
nie spełnianie wymagań w 50% lub niespełanie kluczowych wymagań
N/A
«Not Applicable»
wymaganie nie dotyczy audytowanego zakładu z uwagi na jego specyfikę
Praktyki na szczeblu zarządzania
Jakie certyfikowane systemy zarządzania posiada audytowana firma; czy wyznaczony jest przedstawiciel najwyższego kierownictwa, który zajmuje się amfori BSCI standardem; czy jest wyznaczona właściwa/uprawniona, przeszkolona/ osoba, która zajmuje się sprawami BHP oraz monitorowaniem przepisów w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń; czy w firmie istnieje komunikacja na szczeblu najwyższe kierownictwo - pracownicy produkcyjni odnośnie wymagań i filozofii standardu etycznego amfori BSCI; czy są procedury wyboru i nadzoru nad podwykonawcami; w jaki sposób audytowana firma nadzoruje postępy we wprowadzaniu wymagań standardu amfori BSCI przez swoich podwykonawców; czy firma opracowała i wdrożyła zasady odpowiedzialności społecznej zgodnie ze standardem amfori BSCI.


Zgodność z prawem / dokumentacja
Czy zakład posada udokumentowane polityki między innymi dla zagadnień nie zatrudniania dzieci, praw kobiet, braku przejawów dyskryminowania, czasu pracy, zasad naliczania wynagrodzeń, zasad zrzeszania się pracowników, wyboru ich przedstawicieli, zasad BHP i ppoż obowiązujących w zakładzie; czy opisane polityki i zasady są zrozumiałe i dostępne w językach jakimi posługują się zatrudnieni pracownicy.


Normy czasu pracy
Kiedy zaczyna się praca i kiedy kończy zmiana /-ny; czas trwania przerw na posiłki; liczba dni pracujących w ciągu tygodnia; przeciętna liczba godzin pracujących w ciągu tygodnia; zasady pracy w nadgodzinach; analiza przepracowanych nadgodzin; dni wolne od pracy.

Zasady wynagradzania za pracę
Jakie jest oficjalne minimalne wynagrodzenie w kraju; jakie jest najniższe wynagrodzenie w audytowanym zakładzie; jakie są zasady wynagradzania za pracę w nadgodzinach; wynagradzanie kobiet będących na zwolnieniu macierzyńskim; składniki wynagrodzeń obligatoryjne w danym kraju; potrącenia z wynagrodzeń; terminy wypłaty wynagrodzeń


Brak zatrudniania dzieci i praktyki w zatrudnianiu nieletnich pracowników
Czy w audytowanym zakładzie są zatrudniane dzieci w wieku poniżej 15 lat; czy istnieją szczegółowe regulacje odnośnie ochrony pracy dla pracowników młodocianych (maksymalny czas pracy, wykaz prac wzbronionych oraz inne zagadnienia z obszaru BHP); czy są zatrudniani uczniowie na tzw. praktyki uczniowskie i jak jest to regulowane


Brak przymusu pracy i praktyki dyscyplinarne
Czy pracownicy po zakończonej pracy mogą swobodnie i bez przeszkód opuścić stanowiska pracy; czy zatrudnieni do ochrony zakładu strażnicy wywierają presję na pracowników; czy zakład zatrudnia więźniów; czy w czasie pracy pracodawca zabiera załodze dowody tożsamości lub depozyty gotówkowe; jeśli są zatrudniani więźniowie to czy stosowane są regulacje ILO conventions 29/105; czy stosowane praktyki dyscyplinarne są zgodne z prawem lokalnym


Wolność zrzeszania się pracowników i tworzenia związków zawodowych
Czy pracownicy mogą bez przeszkód tworzyć i zrzeszać się w niezależnych związkach zawodowych; jeśli brak jest związków zawodowych to czy jest wybrana rada pracownicza lub powołany inny organ niezależny reprezentujący sprawy pracowników wobec pracodawcy; w jaki sposób został on powołany (karty do głosowania, karta praw i obowiązków itp.); czy na przestrzeni ostatnich dwóch lat były w audytowanym zakładzie protesty i strajki pracownicze
Dyskryminacja w miejscu pracy
Czy występują znaczne różnice w wynagrodzeniach pracowników świadczących pracę na tych samych stanowiskach; czy w procesie rekrutacji padają pytania o to czy kobiety są w ciąży; czy zlecane jest wykonanie testów ciążowych; czy wszyscy pracownicy mają równe możliwości pracy w nadgodzinach; czy występują jakiekolwiek podejrzenia, że pracownicy są dyskryminowani lub podlegają praktykom dyskryminacyjnym po tym jak upomną się u pracodawcy o swoje prawa


Warunki pracy, pomieszczenia socjalne dla pracowników, BHP i ppoż
Należy tak organizować produkcję aby pracownicy mogli pracować w warunkach bezpiecznych i higienicznych. Wszyscy pracownicy powinni uczestniczyć w regularnych szkoleniach z zakresu BHP, a udział w tych szkoleniach powinien być udokumentowany. Zakład nie powinien dopuszczać do pracy tych, którzy nie podporządkują się do reguł i instrukcji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy wyposażyć wszędzie tam gdzie to konieczne wszystkich pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej. Stosowane środki powinny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania, a okres użytkowania powinien być kontrolowany. Powinno się zabezpieczyć dla pracowników dostęp do czystej i pitnej wody. Pracownicy w momencie stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub życia powinni mieć możliwość opuszczenia stanowisk pracy. Należy przeanalizować i udokumentować analizę ryzyka związanego z pracą na każdym stanowisku w zakładzie. Jeśli jest w zakładzie hotel pracowniczy to warunki w nim panujące mają zabezpieczać pracownikom


Ochrona środowiska
Zakład powinien respektować wszystkie regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska obowiązujące w danym kraju. Jest to wymaganie minimalne jakie oczekiwane jest od zakładu. Powinny być promowane działania wybiegające poza minimum prawne, zwiększające dbałość o środowisko naturalne.

Przed audytem amfori BSCI ważne jest aby najwyższe kierownictwo firmy, która ma być poddana ocenie zapoznało się i złożyło podpis pod deklaracją Deklaracja przyjęcia odpowiedzialności za implementację Kodeksu postępowania BSCI. Kopia tak podpisanej Deklaracji musi być załączona do raportu poaudytowego.

W Deklaracji znajdują się potwierdzenia, że zakład otrzymał i przyjął do wiadomości Kodeks postępowania BSCI (obecnie wersja z listopada 2009 r.), złożony z Kodeksu
postępowania amfori BSCI i systemu amfori BSCI: Reguły i sposób działania oraz Instrukcji zarządzania. Ponadto zdeklarowane jest, że zakład posiada wiedzę na temat wszystkich obowiązujących praw i przepisów kraju lub krajów, w których firma prowadzi działalność. W razie niezgodności między przepisami standardu amfori BSCI a prawem i/lub przepisami obowiązującymi w kraju działalności, przedsiębiorstwo przyjmuje zobowiązanie do poinformowania o tym członka amfori BSCI, który zlecił audyt.
Zakład zobowiązuje się również do przestrzegania standardu amfori BSCI w całości, oraz że będzie informować wszystkich swoich podwykonawców o treści i wymogach standardu amfori BSCI.
Jest tam również zgoda na poddanie się w dowolnym czasie zapowiedzianemu lub niezapowiedzianemu audytowi w miejscu prowadzenia działalności (dotyczy to również podwykonawców zakładu).

Podpisując Deklarację, przedsiębiorstwo wyraża zgodę na na sporządzanie na żądanie członka amfori BSCI samooceny stopnia spełnienia odpowiedzialności społecznej oraz odpowiedzialności społecznej podwykonawców, a także na przekazywanie szczegółów takich ocen do kontrahenta, który jest członkiem organizacji amfori BSCI.

W końcu przedsiębiorstwo deklaruje, że powiadomi kontrahenta będącego członkiem amfori BSCI o wszelkich zmianach z lokalizacji prowadzonej produkcji.
 
Copyright ©  EKC Poland 2021
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego