ETI Base Code, SMETA, kodeks ETI CSR -odpowiedzialność społeczna biznesu, kodeks ETI Base Code, SMETA, SEDEX, BSCI, SWA McDonald's, audyt łańcucha dostaw

ETI Base Code - standardyetycznePL

Przejdź do treści

Menu główne:

Kodeksy etyczne
Ethical Trade Initiatives (ETI) to stowarzyszenie firm, organizacji pozarządowych i związków zawodowych, które ma na celu promowanie działań i zachowań firm w łańcuchu dostaw, które to działania poprawią życie i warunki bytu pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu różnego rodzaju produktów. Organizacja ETI powstała w UK w roku 1998 i opracowała kodeks postępowania etycznego pod nazwą ETI Base Code. Kodeks ten był jedną z pierwszych w Europie prób ujednolicenia wymagań postępowania etycznego stawianych wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw.
Obecnie audyty SMETA odbywają się wyłącznie w opraciu o najnowszą wersję
SMETA 6.1
Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie dostosowania do zmienionych wymagań tej najnowszej procedury SMETA.
Wymagania ogólne kodeksu ETI Base Code

System zarządzania:
Zasady i kryteria standardu powinny być wprowadzone systemowo, a przedsiębiorstwo ma podejmować nieustanne działania doskonalenia tego wdrożenia. Powinien zostać powołany przedstawiciel najwyższego kierownictwa, który będzie zajmował się i nadzorował utrzymywaniem zgodności z wymaganiami standardu ETI Base Code. Wszyscy pracownicy zakładu powinni zostać przeszkoleni w zakresie założeń i ideologii standardu etycznego. Najwyższe kierownictwo powinno rozważyć wprowadzenie systemu wobec swoich podwykonawców oraz dostawców.
Podejście systemowe do wdrożenia standardu etycznego wymaga również dokumentowania zasad postępowania, różnego rodzaju polityk czy też podejmowanych działań. Im większa organizacja, tym zakres dokumentowania jest większy.  Dla bardzo małych organizacji obowiązek dokumentowania swoich działań jest ograniczony.
Członkowie tej organizacji to między innymi:
Tesco
Aldi UK
BBC Worldwide Ltd.
Mothercare Group
M&S
Sainsbury’s Supermarkets Ltd.
Arla Foods UK
The Walt Disney Company
Bacardi
Hallmark
Heineken UK
Kraft
Mars INC
Nestle
P&G
PepsiCo
Levi Strauss & Co.
Oxfam GB
Monsoon Accessorize
Peter Black Footwear & Accessories Ltd
Boden
Brett Landscaping
BTC Group
Burberry Group Plc
Co-operative Retail
Debenhams Retail
Dewhirst Group
Ethical Tea Partnership
Fat Face
Finlays Horticulture Holdings Ltd
Fyffes Group
Gap Inc
Greencell
Icon Live
Inditex
Jaeger / Aquascutum
Jenclare Brands
London Stone Paving Ltd
London Underground
Mackays
Madison Hosiery
Marks & Spencer
Marshalls
Mens Wearhouse USA
Monsoon Accessorize
Mothercare
New Look Retailers
Next Retail
Pacific Brands
Pavestone
Pentland Brands
Premier Foods
Primark (ABF Limited)
Ringtons
River Island
Rohan Designs
Ruia Group
Sainsbury's
Stone Masters Ltd
Supremia
Tchibo GmbH
Tesco
The Body Shop International
Typhoo Tea
Union Hand-Roasted
WH Smith
William Lamb Footwear
Winfresh (UK) LTD
Swoboda pracy i zatrudnienia:
W zakładzie nie może być przymusu pracy. Każdy pracownik może opuścić swoje stanowisko pracy po zakończeniu wykonywania swoich obowiązków w ustalonym czasie jak również w innych uzasadnionych i uzgodnionych z przedstawicielami zarządu sytuacjach. Nie można zatrudniać więźniów. Jednak gdy już w zakładzie są zatrudnieni więźniowie, należy im płacić według stawek należnych za te same prace wykonywane przez pracowników przedsiębiorstwa.  Nie można pobierać od pracowników kaucji, ani przechowywać oryginałów osobistych dokumentów, aby w ten sposób ograniczać ich swobodę.
Wolność zrzeszania się pracowników:
Pracownicy mogą powołać związki zawodowe, radę pracowniczą lub inny organ reprezentujący ich interesy względem pracodawcy. Członkowie organów reprezentujących interesy pracowników nie mogą być dyskryminowani. Oczywiście w małych firmach może być inny mechanizm ułatwiający łatwe i bezpieczne komunikowanie się pracowników z przedstawicielami najwyższego kierownictwa.

Liczba dni audytowych wg procedury SMETA w zależności od stanu zatrdunienia w audytowanym przedsiębiorstwie
Liczba zatrudnionych
Initial audyt / re-audyt
Follow-up audyt
1-100
11
101-500
21
501-1000
31
1001-2000
42
ponad 2000
ustalane indywidualnieustalane indywidualnie
Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Przedsiębiorstwo powinno zabezpieczyć bezpieczne i higieniczne środowisko pracy wszystkich pracowników. Powinny być przedsięwzięte działania zapobiegające wypadkom przy pracy. Należy bezpłatnie wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz wymagać aby pracownicy używali tych środków ochrony indywidualnej wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. W zakładzie, jeśli to konieczne, powinny być stosowane również zbiorowe środki ochrony. Pracownicy powinni mieć dostęp do wody pitnej. Pracownicy powinni móc korzystać z czystych toalet i węzłów sanitarnych wyposażonych w ciepłą i zimną wodę, mydło, papierowe ręczniki lub suszarki do rąk. Pracownicy powinni być regularnie szkoleni z zasad BHP jak i PPOŻ wymaganych w zakładzie. Jeśli w zakładzie funkcjonują stołówki/kantyny pracownicze, powinny one spełniać prawne wymagania sanitarne.
Przestrzeganie norm czasu pracy i naliczanie wynagrodzeń:
Praca w nadgodzinach będzie dobrowolna. Organizacja będzie respektować obowiązujące normy czau pracy
Standardowy tydzień pracy, bez godzin nadliczbowych, powinien być́ zdefiniowany przez przepisy prawa, jednak nie może przekroczyć 48 godzin.
Został zapewniony przynajmniej 1 dzień wolny od pracy po każdych 6 kolejnych dniach roboczych.
Wynagrodzenia pracowników powinny przynajmniej spełniać minimum krajowe. Za przeracowane godziny nadliczbowe pracownik powinien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju gdzie prowadzona jest działalność produkcyjna.

 
Copyright ©  EKC Poland 2021
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego