CSR -odpowiedzialność społeczna biznesu, kodeks ETI Base Code, SMETA, SEDEX, BSCI, SWA McDonald's, audyt łańcucha dostaw

SMETA - standardyetycznePL

Przejdź do treści

Menu główne:

SMETA / SEDEX

Sedex to organizacja non-profit, która oferuje swoim członkom szereg usług związanych ze standardem etycznym ETI Base Code. Organizacja ta opracowała między innymi procedurę audytową SMETA.  Najpopularniejsze usługi to szkolenia z zagadnień etycznych oraz platforma internetowa zarządzania audytami etycznymi. Członkiem tej organizacji może zostać każda oranizacja bez względu na rodzaj, wielkość, zakres działania i lokalizację na świecie.

Jednak organizacja SEDEX dzieli członków na trzy kategorie:

Obecna wersja metodyki SMETA daje możliwość przeprowadzenia dwóch rodzajów audytu jeśli chodzi o zakres tematyki poddawenej ocenie:
·       2 Pillar
·       4 Pillar
W wersji 4 Pillar audyt obejmuje dodatkowo weryfikację poczynań firmy w zakresie BUSINESS PRACTICES oraz bardziej szczegółową ocenę obszaru związanego z ochroną środowiska.
Od maja 2019 roku wszystkie audyty muszą już odbywać się w oparciu o SMETA v 6.1
A - to grupa dedykowana sieciom handlowym, organizacjom rządowym i dobroczynnym oraz wszystkim tym, którzy chcą umieszczać na platformie audytowej dane dotyczące swoich dostawców (kwestionariusze samooceny, raporty poaudytowe, karty działań naprawczych i deklaracje przeprowadzenia tych działań)
AB - to członkowie, którzy chcą dzielić się z innymi klientami/kooperantami danymi na temat wyników audytów etycznych swoich dostawców, danymi na temat oceny własnego zakładu  
B - członkowie sklasyfikowani w tej grupie mają najmniejsze uprawnienia. Mogą umieszczać na platformie raport z audytu przeprowadzonego we własnym zakładzie, przeprowadzać swoją samoocenę i umieszczać formularze działań korygujących

Przynależność do organizacji SEDEX kosztuje, ale stawki zależą od grupy, do której przynależy przedsiębiorstwo oraz od wielkości obrotów handlowych.
Jeśli już jesteśmy członkiem SEDEX powinniśmy wypełnić kwestionariusz samooceny, który pozwoli zarówno nam samym poznać jak wyglądają nasze poczynania względem standardu etycznego oraz pozwolą na poznanie naszej organizacji innym członkom SEDEX.
 
Cała komunikacja dotycząca audytu według metodologii SMETA odbywa się poprzez paltformę SEDEX. Zatem przedsiębiorstwo, które chce poddać się audytowi, wyznacza w odpowiednim miejscu firmy audytorskie, które później kontaktują się z firmą audytowaną i przedstawiają wycenę audytu.
 
 
Następnie po przeprowadzeniu audytu, firma audytorska umieszcza na platformie SEDEX raport poaudytowy wraz z kartami działań korygujących.
 
 
Audytowane przedsiębiorstwo, aktualizuje później na platformie SEDEX działania naprawcze które podjeło w odpowiedzi na stwierdzone podczas audytu niezgodności.
 
 
Wszystkie informacje na platformie SEDEX są widoczne dla innych członków tej organizacji.
Według procedury SMETA podczas audytu powinny być dostępne między innymi następujące dokumenty:
 
 • plan zakładu
 • umowy zawierane z pracownikami (na podstawie których wykonują
    swoją pracę)
 • zakresy praw i obowiązków pracowników
 • porozumienia w sprawie powołania i funkcjonowania związków zawodowych lub rady pracowniczej
 • rejestr substancji niebezpiecznych stosowanych w zakładzie
 • potwierdzenia dopuszczenia firmy do funkcjonowania,
 • dopuszczenia do ruchu dla maszyn i urządzeń
 • raporty z kontroli przeprowadzanych przez organy państwowe (np. PIP, Sanepid, UDT)
 • rejestr wypadków przy pracy
 • rejestry napraw i przeglądów maszyn i urządzeń
 • plan i procedura ewakuacji
 • rejestry czasu pracy z 12 miesięcy przed dniem audytu
 • listy płac z okresu 12 miesięcy przed audytem
 • procedury i instrukcje produkcyjne
 • raporty z wcześniejszych audytów związanych ze standardami etycznymi
 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania
 • regulamin podzlecania/podwykonawstwa i zatrudniania pracowników na zasadzie chałupnictwa
 • regulamin dotyczący zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi
 • procedury i instrukcje związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami

Przewodnik SMETA zawiera informacje dotyczące:
zalecany harmonogram audytuą wielkość grup pracowników do rozmów z audytorem w zależności od wielkości zakładustawiane audytorom odnośnie ich wyszkolenia i doświadczeniaczynności, jakie powinny być podjęte przed audytemczyności, które powinny być przeprowadzone podczas audytu.

Wynik audytu według SMETA:
Według procedury audytowej SMETA nie ma czegoś takiego jak certyfikacja kodeksu ETI Base Code, a wynik audytu przedstawiany jest w postaci raportu poaudytowego opracowanego na formatce udostępnionej przez SEDEX (A common audit report format). Dodatkową dokumentacją poaudytową jest uzupełniony formularz niezgodności i działań korygujących (A common corrective action plan format). Nie można więc użyć stwierdzenia AUDYT ZALICZONY lub też AUDYT NIEZALICZONY. Wynik audytu to obraz tego co się dzieje w zakładzie w dniu audytu. Audyt ma zachęcić przedsiębiorstwo do doskonalenia swoich poczynań w zakresie wymagań kodeksu ETI Base Code. Cała filozofia zarówno kodeksu ETI Base Code jak i metodologii SMETA nastawiona jest na ocenę istniejącej sytuacji i podjęcie prac do polepszenia tej sytuacji, na zachęcenie przedsiębiorstw do podjęcia wysiłku i doskonalenia. Ten element podnoszony jest przez organizację SEDEX  jako jeden z wielu wyróżników od podejścia reprezentowanego przez podobne systemy propagowane na rynku USA. Podejście amerykańskiego rynku jest bowiem takie, że weryfikuje się sytuację w zakładzie i - jeśli są poważne niezgodności - rekomendacja jest aby zerwać współpracę z taką firmą.

W ramach procedury audytowej SEDEX akceptowane są audyty pierwszej, drugiej lub trzeciej strony. Jednak przed podjęciem decyzji o rodzaju audytu należy uzgodnić wymagania z kontrahentem, który wymaga od nas poddania się procedurze audytowej.
Audyt pierwszej strony (first party audit) to audyt wykonany z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów organizacji (pracowników zakładu) i nazywany jest często audytem wewnętrznym. Ten rodzaj audytu przeprowadza się zwykle przed zewnętrznym audytem dla weryfikacji sytuacji w zakładzie w odniesieniu do wymagań konkretnego standardu.
Audyt drugiej strony (second party audit) to audyt przeprowadzony przez przeszkolonych pracowników naszego kontrahenta/odbiorcy, którzy wspierają w ten sposób swój dział zakupów.
Audyt trzeciej strony (third party audit) to audyt przeprowadzany przez niezależną od stron współpracy, zewnętrzną, uprawnioną jednostkę certyfikacyjną.

 
Copyright © EKC Poland 2021
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego