opis standardu WCA Intertek CSR -odpowiedzialność społeczna biznesu, kodeks ETI Base Code, SMETA, SEDEX, BSCI, SWA McDonald's, audyt łańcucha dostaw

WCA - standardyetycznePL

Przejdź do treści

Menu główne:

Kodeksy etyczne

WCA (Workplace Conditions Assessment) jest autorskim standardem etycznym opracowanym i wdrożonym przez INTERTEK, firmę będącą jedną z największych  instytucji na świecie zajmujących się m.in. audytami organizacji i systemów, inspekcjami produktów oraz badaniami laboratoryjnymi.
Standard WCA podobnie jak wiele innych na świecie opiera się na wymaganiach konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i jest zgodny z programem GSCP (Globalny Program Społecznej Odpowiedzialności). Jednakże prawo lokalne również pełni ważny obszar wytycznych standardu.

Przeprowadzając ogromną liczbę audytów w ramach różnych standardów i kodeksów etycznych, firma ta zbierała swoje doświadczenia i informacje z rynku, aby wykorzystać je do stworzenia jeszcze doskonalszego narzędzia w postaci standardu WCA.

Rzecz jasna, jest to standard którego przestrzeganie weryfikowane jest podczas audytu. Jednak raportowanie poaudytowe odbywa się w sposób bardzo sprawny poprzez platformę  internetową GSCC ( Global Supply Chain Compliance)  która obsługiwana jest również przez firmę INTERTEK.

Wśród wielu zalet tego standardu należy wskazać przede wszystkim szybkość i wszechstronność oceny przedsiębiorstwa, co pozwala na zmniejszenie kosztów audytów.

Wśród przedsiębiorstw zlecających audyty etyczne w standardzie WCA znajdują się takie firmy jak
Dollar General Corporation, Astra Zeneca, Siemens, CVS, Loblaw, Canadian Tire czy CHANEL

Inną ważną zaletą jest sposób podania informacji w  raporcie końcowym.  Obok wyniku audytu znajdują się  również odniesienia tego wyniku do średniej ocen w branży w kraju i na świecie. Tak więc obok tego co firma powinna ewentualnie poprawić otrzymuje informację jak wygląda jej ocena na tle innych działających na rynku przedsiębiorstw danej branży. Jest to zatem bardzo cenna innowacja systemu oceny poczynań przedsiębiorstwa i doskonałe narzędzie dla kadry kierowniczej pozwalające określić w jakim kierunku należy podążać w obszarze kodeksu etycznego.

Podczas audytu badane są następujące obszary:
 • proces zatrudniania,
 • niezatrudnianie dzieci,
 • wolność zatrudnienia,
 • wolność pracowników do zrzeszania się,
 • niestosowanie pracy przymusowej,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • warunki pracy i ochrona przeciwpożarowa,
 • spełnienie wymagania w zakresie wysokości wynagradzania,
 • przestrzeganie limitu czasu pracy,
 • dbałość o ochronę środowiska,
 • systemy zarządzania,
 • praktyki biznesowe,

Obszar BHP
Zawiera wymagania dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia, dbałości o budynki w jakich przedsiębiorstwo działa, pozwolenia na użytkowanie budynków, certyfikaty z badań instalacji elektrycznej, gotowość zakładu na wystąpienie sytuacji awaryjnej, ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, zapobieganie wypadkom przy pracy, utrzymywania dobrego stanu technicznego maszyn i urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa w kontaktach z substancjami niebezpiecznymi w tym z chemikaliami. W obszarze tym badane są również pomieszczenia socjalne przeznaczone dla pracowników, ich stan techniczny, wyposażenie węzłów sanitarnych i estetyka.  

Dobre praktyki biznesowe to wszystkie takie działania które maja wpływ na poprawę warunków pracy pracowników lub poprawę kontaktów firmy z otoczeniem czyli z jej  klientami, dostawcami czy instytucjami samorządowymi.
Przykładem dobrej praktyki są np. jednopunktowe lekcje związane z BHP - plansze informujące o pojedynczych zagrożeniach i informacją o prawidłowym postępowaniu. Innym przykładem jest organizowanie regularnych spotkań z  pracownikami w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Działaniami zaliczanymi do dobrych praktyk jest utrzymywanie Funduszu Świadczeń Socjalnych, z którego korzystają pracownicy oraz samodzielne opracowanie, wdrożenie i stosowanie Kodeksu Etycznego zgodnego z konwencjami MOP (ILO) oraz założeniami CSR.


Ekonomia audytu:
Standard WCA pozwala obniżyć koszty audytu szczególnie przedsiębiorstwom zaliczanym do średnich. Dla firm zatrudniających do 300 pracowników standard przewiduje 1 dzień audytu, kiedy w grupie pracodawców zatrudniających właśnie od 101 do 300 zatrudnionych audyty w innych standardach  np. SMETA trwają już 2 dni. W przedsiębiorstwach dużych audyt trwa także jeden dzień krócej, co oznacza niższy koszt audytu.
System Zarządzania
Wymagania dotyczące metod zarządzania firmą, kontaktu z pracownikami, istniejących i stosowanych w praktyce procedur, dbałości o system zarządzania i jego sprawność, zapewnienia odpowiednich środków nie tylko finansowych, ale również ludzkich w celu utrzymania systemu na odpowiednim poziomie.
Rekomendacje dotyczace czasu podjęcia działań naprawczych
Kategoria niezgodności
Maksymalny czas dla podjęcia działań naprawczych
Zero Tolernce
bezzwłocznie
Major
1 miesiąc
Moderate
3 miesiące
Minor
6 miesięcy
Praktyki biznesowe
Wymagania dotyczące podejmowanych działań mających na celu przejrzystość działalności handlowej oraz wspieranie pracowników w ich pracy i reprezentowaniu firmy na zewnątrz. W obszarze tym bardzo często badany jest stopień zaadoptowania w firmie wymagań etycznych klienta oraz ich znajomość wśród załogi zakładu.


Ochrona środowiska
Wymagania dotyczące spełniania prawa w tym zakresie, dbałości o środowisko naturalne, właściwą segregacje odpadów oraz podejmowanie działań mających na celu ograniczenie powstałych odpadów, ścieków i emisji substancji lotnych do środowiska.
WCA a inne standardy etyczne:
Ponieważ standard WCA działa przy wsparciu platformy internetowej, każda aktualizacja standardu jest niemal natychmiast dostępna dla każdego audytora. Efektem takiego działania jest to, że audytor dysponuje zawsze najnowszymi wymaganiami. Nie ma więc wątpliwości, że firma jest oceniana w oparciu o nieaktualne kryteria. Innym ważnym elementem wyróżniającym standard jest możliwość porównania oceny firmy po audycie w odniesieniu do średniej w branzy w kraju i na świecie. Opisane właściwości WCA są jednymi z tych, które wyróżniają ten standard wśród innych istniejących na rynku.


Standard ten jest już stosowany w ponad 56 krajach na świecie, a jego popularność systematycznie wzrasta.
O zainteresowaniu WCA świadczy ilość audytowanych firm. W 2010 roku było ich 1034, a w 2011 roku ich liczba urosła do 3943.  Korzystając ze standardu WCA mamy gwarancję że partnerzy biznesowi otrzymają raport poaudytowy oparty na znanym standardzie, a sam audyt będzie przeprowadzony przez rozpoznawalną na rynku międzynarodowym firmę.

 
Copyright © EKC Poland 2021
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego